Pirkimo-pardavimo taisyklės

BILIETŲ PIRKIMO-PARDAVIMO TAISYKLĖS (2021-12-14)

Šiomis bilietų pirkimo-pardavimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės) nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teisės bei įsipareigojimai, kitos Bilietų pirkimo-pardavimo sąlygos.

1. SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI.

1.1. Bilietas – tai vardinis, nuo jį tiesiogiai įsigijusio asmens (Pirkėjo) neatsiejamas dokumentas, patvirtinantis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo susiklosčiusius civilinius teisinius santykius, detalizuotus šiose Taisyklėse, ir suteikiantis teisę patekti į konkretų Pardavėjo organizuojamą renginį išskirtinai tik pačiam.

1.2. Pardavėjas – Mindaugas Mitkevičius, fizinio asmens individualios veiklos pažymos nr. 914625, adresas Laisvės pr. 60, Vilnius, Lietuvos Respublika, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT713500010007857889, bankas UAB „Paysera LT“, banko kodas 35000, el. pašto adresas mindaugas@gerasregejimas.lt

1.3. Pirkėjas – tai asmuo, kuris įsigyja Bilietą iš Pardavėjo bei prisiima visus Taisyklių bei Bilieto pagrindu atsirandančius įsipareigojimus Pardavėjui, nepriklausomai nuo to, ar Bilietas suteikia teisę į renginį patekti ir kitiems asmenims.

1.4. Renginys – tai Pardavėjo organizuojamas konkretus Biliete nurodytas renginys, į kurį patekti išskirtinę teisę suteikia Bilietas.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS.

2.1. Taisyklės yra neatskiriama Bilieto dalis, be kurių Bilietas neturi jokios teisinės galios. Taisyklėse naudojami apibrėžimai tokią pačią reikšmę turi ir Biliete.

2.2. Įsigydamas Bilietą Pirkėjas tokiu būdu patvirtina, kad prieš tai jis tinkamai susipažino su Taisyklėmis, šios jam buvo išsamiai atskleistos bei paaiškintos, Pirkėjas suprato bei sutinka su visomis Taisyklių sąlygomis ir įsipareigoja griežtai jų laikytis.

3. BILIETŲ ĮSIGIJIMO, KEITIMO IR GRĄŽINIMO SĄLYGOS BEI TVARKA.

3.1. Visais atvejais nuosavybės teisė į bilietą Pirkėjui pereina tik nuo to momento, kai jis sumoka visą Bilieto kainą.

3.2. Biliete nurodyta kaina į Renginį taikoma tik konkrečiam Bilietą įsigyjančiam Pirkėjui. Pardavėjas turi teisę į tą patį Renginį kitiems asmenims bilietus parduoti ir kitomis kainomis.

3.3. Pirkėjas Taisyklėse nustatyta tvarka bei sąlygomis įsipareigoja sumokėti Pardavėjui Biliete nurodytą kainą.

3.4. Sumokėta suma už Bilietą yra negrąžinama ir Bilietas nėra perkeliamas į kitą Renginį. Nebent pinigų grąžinimo sąlygos ir terminas yra nurodytas prie konkretaus Renginio.

3.5. Kai Pirkėjas dėl rimtų asmeninių priežasčių negali dalyvauti Renginyje, turi teisę perleisti Bilietą kitam asmeniui, ne vėliau kaip likus 2 (dviems) kalendorinėms dienoms iki Renginio, pranešdamas Pardavėjui el. paštu mindaugas@gerasregejimas.lt apie Bilieto perleidimą kitam asmeniui. Tik atlikus pastaruosius veiksmus (Pardavėjo perspėjimą apie pasikeitimus raštu), Bilietu galės pasinaudoti jį iš Pirkėjo perėmęs asmuo.

3.6. Draudžiama Bilietą kopijuoti, dauginti, klastoti ar naudoti bet kokiu kitu neteisėtu būdu.

3.7. Pirkėjas įsipareigoja naudotis Bilietu tik taip, kad neįžeistų ir nediskredituotų kitų asmenų, nežemintų jų orumo ir garbės, nepažeistų Pardavėjo teisių ir teisėtų interesų.

3.8. Pardavėjas turi teisę vienašališkai panaikinti Bilietą, jeigu paaiškėja, kad Pirkėjas pažeidinėja Taisykles, elgiasi nusikalstamai, jų veiksmai prieštarauja viešajai tvarkai ar gerai moralei.

3.9. Pirkėjas prisiima visišką atsakomybę už Pardavėjui pateikiamos informacijos teisingumą bei išsamumą ir privalo savo lėšomis pašalinti visus dėl šių reikalavimų nepaisymo atsiradusius padarinius.

3.10. Prieš įsigydamas Bilietą Pirkėjas buvo išsamiai informuotas apie Renginį, įskaitant, bet neapsiribojant, Renginio temą, laiką, datą, vietą, kainą, atsiskaitymo tvarką ir kt. Turėdamas visą sprendimui priimti reikalingą informaciją, Pirkėjas, įsigydamas Bilietą, tokiu būdu patvirtino, jog Renginys atitinka jo lūkesčius, todėl bet kokios Pirkėjo pretenzijos dėl Renginio laikytinos nepagrįstomis ir nėra nagrinėjamos.

3.11. Dėl Pardavėjo kaltės neįvykus Renginiui, Pardavėjas turi pareigą grąžinti Pirkėjui sumokėtą sumą ir kitas iki to laiko Pirkėjo sumokėtas sumas į tą pačią sąskaitą, iš kurios buvo atliktas apmokėjimas už bilietus.

3.12. Biliete nurodytas Renginio pradžios laikas yra orientacinis ir gali kisti, todėl Pardavėjas neatsako, jeigu Renginys prasideda vėliau negu nurodyta Biliete.

3.13. Pardavėjas yra atleidžiamas nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo nenugalimos jėgos aplinkybių buvimo laikotarpiu ir nuo dėl tokių aplinkybių atsiradusių Pardavėjo nuostolių atlyginimo ar kitų neigiamų teisinių padarinių. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikoma, jeigu bet kuri iš išvardintų aplinkybių neleis Pardavėjui įvykdyti savo įsipareigojimų pagal šias Taisykles: karas, riaušės, sukilimas, teisės aktų pagrindu nustatyti ribojimai, taikytini Pardavėjo veiklai, įskaitant valstybės ar savivaldybės lygmeniu paskelbtą karantiną dėl tam tikros ligos plitimo grėsmės, taip pat teisėtas ar neteisėtas valstybės ar savivaldybių institucijų veikimas ar neveikimas arba bet kuri kita aplinkybė, kurios Pardavėjas negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Taisyklių sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

3.14. Jeigu dėl teisės aktų pagrindu nustatytų ribojimų ar kitų objektyviai pateisinamų kliūčių Renginys numatytu laiku negali vykti gyvai, Renginys Pardavėjo sprendimu gali būti perkeliamas į virtualią erdvę ir vykti internetu. Pardavėjas apie renginio organizavimą internetu praneša Pirkėjams bent prieš 1 (vieną) kalendorinę dieną. Šiame punkte numatytu Renginio formos pasikeitimo atveju Bilietas, kaip ir Renginiui vykstant įprasta tvarka, negrąžinamas, išskyrus šiose Taisyklėse numatytas išimtis.

3.15. Jeigu Renginys vyksta nuotoliniu būdu, jo tiesioginė transliacija yra įrašinėjama. Pirkdamas Bilietą Pirkėjas supranta ir sutinka, jog Renginio metu naudojant vaizdo kamerą jis bus matomas kitiems bilietus į Renginį įsigijusiems Pirkėjams. Renginio vaizdo įrašas taip pat gali būti platinamas, todėl naudodamas vaizdo kamerą Pirkėjas supranta ir sutinka, jog jo atvaizdas gali būti naudojamas komerciniais tikslais.

4. DALYVAVIMO RENGINYJE SĄLYGOS IR TVARKA.

4.1. Pirkėjui griežtai draudžiama filmuoti, fotografuoti ir/ar kitaip įrašinėti Renginio metu naudojamus kūrinius, taip pat platinti tokio pobūdžio įrašus, išskyrus atvejus, kai Pardavėjas sutikimą tą daryti aiškiai ir nedviprasmiškai išreiškia raštu. Pažeidęs šią pareigą, Pirkėjas prisiima visišką atsakomybę ir įsipareigoja atlyginti tretiesiems asmenims dėl to atsiradusius tiesioginius ir/ar netiesioginius nuostolius, taip pat Pardavėjo patirtą žalą, įskaitant, bet neapsiribojant, baudų, delspinigių bei kitų sumų sumokėjimą.

4.2. Pirkėjas sutinka, kad Renginio metu Pardavėjas jį filmuotų ir/ar fotografuotų bei darytų garso įrašus, taip pat, kad Pardavėjas be atskiro įspėjimo neatlygintinai naudotų Pirkėjo nuotraukas bei vaizdo/garso įrašus reklamos ar kitais komerciniais tikslais. Pirkėjui žinoma, kad nuotraukos bei vaizdo/garso įrašai bus Pardavėjo nuosavybė ir kad už jų naudojimą Pirkėjui nebus mokamas atlygis.

5. KITOS SĄLYGOS.

5.1. Jeigu pasikeičia Pirkėjo ar Pardavėjo elektroninio pašto adresas, nurodyti duomenys, toks asmuo turi nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per 2 (dvi) kalendorines dienas po tokių duomenų pasikeitimo, apie tai informuoti kitą šalį. Pažeidusiam šią pareigą asmeniui tenka visos dėl to atsiradusios neigiamos pasekmės.

5.2. Visi Bilieto bei Taisyklių pagrindu tarp Pardavėjo ir Pirkėjo susiklostę civiliniai teisiniai santykiai pasibaigia, kai Pardavėjas vienašališkai panaikina Bilietą Taisyklėse numatytais atvejais, arba kai Pirkėjas, įvykdęs visus Taisyklėse nurodytus įsipareigojimus, Pirkėjas sudalyvauja Biliete nurodytame renginyje, taip pat abipusiu rašytiniu Pirkėjo ir Pardavėjo susitarimu.

5.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai keisti Taisykles, tačiau Pirkėjui taikomas Bilieto įsigijimo metu galiojusios Taisyklės, su kuriomis jis susipažino ir sutiko.

5.4. Visi ginčai, susiję su Bilietu bei Taisyklėmis, sprendžiami derybų keliu, o per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nesutarus – LR įstatymų nustatyta tvarka.

5.5. Visais kitais klausimais, kurie neaptarti Taisyklėse, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis.

5.6. Vienos ar kelių Taisyklėse nurodytų sąlygų pripažinimas negaliojančiomis neturi įtakos Bilieto bei Taisyklių galiojimui, išskyrus, jeigu pripažinus sąlygą (-as) negaliojančia (-iomis), išnyktų pagrindas (-ai), kuriems esant Pardavėjas sutiko parduoti Pirkėjui Bilietą.

5.7. Bilietas bei Taisyklės yra parengti lietuvių kalba, kurią Pirkėjas puikiai supranta.

Taisykles patvirtino:
„Geras regėjimas“
Mindaugas Mitkevičius